การแข่งขันกอล์ฟการกุศล 2019

เมื่อวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 สมาคมนักเรียนเก่าเยอรมัน ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ มูลนิธิวัฒนธรรมไทย – เยอรมัน ร่วมกับ บริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ ได้จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล 2019 ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อหารายได้ทูลเกล้าฯถวาย สมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ณ สนามกอล์ฟธูปะเตมีย์ จ.ปทุมธานี ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรต่างๆทาให้กิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์ไปได้ด้วยดี สมาคมนักเรียนเก่าเยอรมันฯ ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์ ของท่านที่มีต่อสมาคมฯด้วยดีเสมอมาและขออานวยพรให้กิจการของท่านประสบความสาเร็จและเจริญก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไป