งานรดน้ำดำหัว 2562

วันที่ 30 เมษายน 2562 ทางสมาคมนักเรียนเก่าเยอรมันฯ ร่วมกับมูลนิธิวัฒนธรรมไทย – เยอรมันได้จัดกิจกรรม “รดน้ำดำ หัว” โดยมีเอกอคัรราชทูตสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจาประเทศไทย เกออร์กชมิดท์ (H.E.GeorgSchmidt) มาเป็น ประธานในการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ และมีท่านอดีตนายกสมาคมฯ ท่านท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์ และท่านผู้อาวุโสของสมาคมฯ เพื่อแสดงความเคารพในแบบวัฒนธรรมและตามประเพณีอันดีงามของไทยเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ (ปีใหม่ไทย) บรรยากาศในวันงานเต็มไปด้วยความสนุกสนาน และได้รับชมการแสดงคณะดนตรีไทยจากวทิยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการ ราชดาเนิน โดยความอนุเคราะห์ของ อ. ดุษฎี จุลชาต