งาน Oktoberfest 2019

สมาคมนักเรียนเก่าเยอรมัน ในพระบรมราชูปถัมภ์และ มูลนิธิวัฒนธรรมไทย – เยอรมัน ร่วมกับ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ได้จัดงาน Oktoberfest 2019 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2562  การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อมอบความสุขให้สมาชิกในการพบปะสังสรรค์ และการดาเนินงาน ที่ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายทาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ไปด้วยดี โดยบรรยากาศในงานมีการจัดแต่งให้มีสีสันอย่างสวยงาม มีดนตรีบาวาเรียนพร้อมทั้งการแสดง การประกวดแต่งกาย การแข่งขันเกม และของรางวัลจับฉลากต่าง ๆอีกมากมาย และสมาชิกที่มาร่วมงานมีทั้งชาวไทยและชาวเยอรมันที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีตลอดจนคณะกรรมการและสมาชิกทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการจัดงานครั้งนี้ที่ได้ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อยและขอขอบคุณหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนและผู้มาร่วมงานทุก ๆ ท่าน