ทูลเกล้าถวายเงิน 2563

ทูลเกล้าถวายเงิน ในวันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ได้พระราชทานพระราชวโรกาสเข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายเงิน จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) ซึ่งเป็นรายได้จากการจัดแข่งขันกอล์ฟการกุศล ปี พ.ศ. 2562 ดังกล่าวเพื่อสมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้เข้าเฝ้า พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ผู้แทนพระองค์ ณ พระตำหนักจักรีบงกช จังหวัดปทุมธานี คณะกรรมการนัดพร้อมเพียงกันที่ พระตำหนักจักรีบงกช เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป