ประวัติสมาคม

ประวัติความเป็นมาของสมาคมนักเรียนเก่าเยอรมัน ในพระบรมราชูปถัมภ์

ก่อตั้ง

สมาคมนักเรียนเก่าเยอรมันฯ ก่อตั้งโดยนักเรียนเก่าเยอรมันกลุ่มหนึ่ง อาทิเช่น ดร. จักรกฤษณ์ บูรณะสัมฤทธิ , พล.ต.ต.นพ. นิตย์ ชัยเกียรติ , คุณพอใจ ชัยะเวฬุ , ดร. ปิยะ ภิรมย์ภักดี , คุณสุกันยา (หิรัญพฤกษ์) นิมมานเหมินท์ , นพ. วิชัย บำรุงผล , พ.ต.อ. สำเริง จุลกะ ฯลฯ ที่มีความเห็นพ้องกันว่าควรจะรวบรวมนักเรียนเก่าเยอรมันจัดตั้งขึ้นเป็นสมาคมขึ้น

เนื่องจากนักเรียนไทยไปเรียนที่ประเทศเยอรมันเริ่มมีขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 และนักเรียนเก่าเยอรมันก็ได้กลับมาปฏิบัติงานมีชื่อเสียงและสร้างประโยชน์อย่างมากมายแก่ประเทศชาติเป็นจำนวนมาก อาทิเช่น ม.ล. เดช สนิทวงศ์ , ศ.ดร.ประกอบ หุตะสิงห์ , ศ.นพ. อวย เกตุสิงห์ ฯลฯ

สมาคมได้รับอนุญาตจัดตั้งสมาคม เมื่อปี พ.ศ. 2510 โดยถือเอาวันที่ 20 กันยายน ซึ่งเป็นวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 ณ เมืองไฮเดลแบร์ก เยอรมนี เป็นวันก่อตั้ง และได้รับพระมหากรุณาธิคุณรับเข้าในพระบรมราชูปถัมภ์และจดทะเบียนเพิ่มชื่อคำว่า “ในพระบรมราชูปถัมภ์” เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2530

ที่ตั้งสมาคม

18/1 ซอยเกอเธ่ (สาทรซอย 1) ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 02-6776719, 085-6898070
อีเมล vtd2510@yahoo.com