วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ของการทำ website ของสามาคมนักเรียนเก่าเยอรมันในพระบรมราชูปถัมภ์

  1. เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆของสมาคมนักเรียนเก่าเยอรมันฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและให้สมาชิกได้รับทราบ
  2. เพื่อสร้างระบบเครือข่ายให้เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสมาคมนักเรียนเก่าเยอรมันฯ
  3. เพื่อสะดวกในการเผยแพร่งานศิลปะวัฒนธรรมด้านต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศเยอรมันและสาระน่ารู้ที่สำคัญด้านต่าง ๆ
  4. เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียนเก่าเยอรมันฯในการเข้าถึงข่าวสารและมีส่วนร่วมกิจกรรมของสมาคมฯ
  5. เพื่อพัฒนาความเป็นศูนย์กลางข้อมูลให้เป็นประโยชน์แก่สมาชิกและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
  6. เพื่อสร้างเครือข่ายร่วมกับองค์กรต่างๆและหน่วยงานอื่นๆซึ่งเป็นพันธมิตรได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว