ส.น.ย.ร่วมแสดงความยินดี พลอากาศโท ดร.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ – คณก.ด้านกิจการกระจายเสียง กสทช.

ในวันจันทร์ที่ ๒ พฤษภาคม   ๒๕๖๕  เวลา ๑๑.๐๐น. สมาคมนักเรียนเก่าเยอรมัน ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.น.ย.) ได้เข้าพบร่วมแสดงความยินดี พลอากาศโท ดร.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ ในการเข้าดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการด้านกิจการกระจายเสียงในสำนักงานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. 

โดย กสทช. เป็นหน่วยงานหลักของประเทศไทยที่ให้อนุญาต และกำกับการประกอบการด้านการสื่อสาร จัดสรรคลื่นความถี่วิทยุและกำกับการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมประเทศไทย

ในการเข้าพบนี้ ได้นำเสนอแนวทางการพัฒนากิจการการสื่อสาร รายการโทรทัศน์ของสาธารรัฐเยอรมนี ที่สามารถนำมาเป็นแนวทางการศึกษา เรียนรู้ข้อมูลการนำเสนอข่าวสาร การเปรียบเทียบวิธีการบริหาร กิจการ หรือการให้บริการการกระจายเสียงที่ให้ประชาชนได้รับความรู้ อาทิ ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติธรรมชาติ ดนตรี ความบันเทิง ที่มีสาระแก่ประชาชน