คณะกรรมการ

สุพัฒน์ ลิมปาภรณ์

นายกสมาคม

ศรีวรรณา วิริยะพันธุ์

อุปนายก ๑

พล.อ.ท.ดร.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ

อุปนายก ๒

พล.อ.ท.จุลจรูญ แสงงำพาล

อุปนายก ๓

พล.อ.ท.เรืองวิทย์ ศรีนวลนัด

อุปนายก ๔

พล.อ.ท.รศ.นิกร ชำนาญกุล

อุปนายก ๕

ณัฏฐพัชร์ สระวาสี

เลขาธิการ

ปิยะขนิษฐ์ เย็นอุรา

เหรัญญิก

ศิริรัตน์ ศุกรภาค

ผู้ช่วยเหรัญญิก, ปฏิคม และ องค์กรสัมพันธ์

อาจารย์ สุริยันต์ เทียมเพ็ชร์

วิชาการ

อิศราภรณ์ กิตติวิศิษฏ์

ผู้ช่วยฯ วิชาการ

อุทัย ศิริรัตเดชา

นายทะเบียน

ดร.สุภาพรรณ พงษ์หล่อพิศิษฏ์

ประชาสัมพันธ์

ผศ.ดร.กัมปนาท ศิริเวทิน

กิจกรรมพิเศษ

ณัฏฐา ควรขจร

ผู้ช่วยกิจกรรมพิเศษ

ชูศักดิ์ ทองสาริ

กีฬา

ดร.ไพบูลย์ ช่วงทอง

สมาชิกสัมพันธ์

โอลิเวอร์ สุวรรณเตมีย์

บันเทิง

บัณฑิต จั่นวงษ์

ทัศนาจร

ปริญัติ ลิมปิทีปราการ

วิเทศสัมพันธ์

วรวุฒิ สินโคกสูง

สาราณียกร

นายกสมาคมนักเรียนเก่าเยอรมัน ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ทุกวาระ)

1. ม.ล.เดช สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

2510-2516

1967-1973

2. ศ.ดร.นพ.ประกอบ หุตะสิงห์

2516-2519

1973-1976

3. ดร.จักรกฤษณ์ บูรณะสัมฤทธิ

2519-2522

976-1979

4. ดร.ปิยะ ภิรมย์ภักดี

2522-2524

1979-1981

5. ศ.ดร.นพ.ประเสริฐ ทองเจริญ

2524-2526

1981-1983

6. อ.ดุษฎี จุลชาต

2526-2530

1983-1987

7. นางสุกันยา นิมมาณเหมินทร์

2530-2535

1987-1992

8. นายมนตรี พงษ์พานิช

2535-2536

1992-1993

9. นายพากเพียร วิริยะพันธุ์

2536-2540

1993-1997

10. นายพอใจ ชัยะเวฬุ

2540-2544

1997-2001

11. นายมานพ ทิวารี

2544-2548

2001-2004

12. ดร. วิชิต เกียรติศรีชาติ

2548-2552

2004-2008

13. ดร.เยี่ยมชาย ฉัตรแก้ว

2551-2554

2008-2011

14. พล.อ.อ.บุญช่วย สุภรสุข

2554-2556

2011- 2013

15. พล.อ.ท.วิโรจน์ ระภาพันธ์

2556-2560

2013 - 2017

16. คุณสุพัฒน์ ลิมปาภรณ์

2560-2564

2017 - 2021