คณะกรรมการ

พล.อ.อ.เรืองวิทย์ ศรีนวลนัด

นายกสมาคม

ศรีวรรณา วิริยะพันธุ์

อุปนายก ๑

LINE_ALBUM_220511_1

ปิยะขนิษฐ์ เย็นอุรา

อุปนายก ๒

LINE_ALBUM_220511_4

พล.ร.ต.พิทักษ์ นิยาโส

อุปนายก ๓

LINE_ALBUM_220511_11

พล.ต.ปริทัศน์ ตรีกาลนนท์

อุปนายก ๔

อาจารย์ สุริยันต์ เทียมเพ็ชร์

สมาชิกสัมพันธ์อาวุโส

Unknown_Person

น.อ.อิชยา ตัณสถิตย์ ร.น.

ปฏิคมและองค์กรสัมพันธ์

LINE_ALBUM_220511_9

อริสา จันทรบุญทา

ปฏิคม

LINE_ALBUM_220511_2

ดร.กัมปนาท ศิริเวทิน

วิชาการ

LINE_ALBUM_220511_7

ดร.รัฐติการ คำบุศย์

ผู้ช่วยวิชาการและประชาสัมพันธ์

Unknown_Person

วิญญ์รวี ช่อวิเชียร

ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์

น.อ.เฉลิมพล

น.อ.เฉลิมพล ปรีดารัตน์

นายทะเบียน

manager17

ดร.ไพบูลย์ ช่วงทอง​

กิจกรรมพิเศษ

LINE_ALBUM_220511_3

น.อ.บุญโฮม บำรุงภักดี

กิจกรรมพิเศษ

LINE_ALBUM_220511_6

วัฒนา ทิพยวรการกูร

กีฬา

LINE_ALBUM_220511_8

วันเผด็จ พนายางกูร

ผู้ช่วยกีฬา

LINE_ALBUM_220511_0

โอลิเวอร์ สุวรรณเตมีย์​

บันเทิง​

LINE_ALBUM_220511_10

ณัฏฐา ควรขจร

ผู้ช่วยบันเทิง

LINE_ALBUM_220511_0

ชาญชัย อมรวิภาส

ทัศนาจร

LINE_ALBUM_220511_5

น.อ.ทิฆัมพร ต้นไสว

เหรัญญิก

LINE_ALBUM_220511

ศิริรัตน์ ศุกรภาค

เลขาธิการ

นายกสมาคมนักเรียนเก่าเยอรมัน ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ทุกวาระ)

1. ม.ล.เดช สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

2510-2516

1967-1973

2. ศ.ดร.นพ.ประกอบ หุตะสิงห์

2516-2519

1973-1976

3. ดร.จักรกฤษณ์ บูรณะสัมฤทธิ

2519-2522

976-1979

4. ดร.ปิยะ ภิรมย์ภักดี

2522-2524

1979-1981

5. ศ.ดร.นพ.ประเสริฐ ทองเจริญ

2524-2526

1981-1983

6. อ.ดุษฎี จุลชาต

2526-2530

1983-1987

7. นางสุกันยา นิมมาณเหมินทร์

2530-2535

1987-1992

8. นายมนตรี พงษ์พานิช

2535-2536

1992-1993

9. นายพากเพียร วิริยะพันธุ์

2536-2540

1993-1997

10. นายพอใจ ชัยะเวฬุ

2540-2544

1997-2001

11. นายมานพ ทิวารี

2544-2548

2001-2004

12. ดร. วิชิต เกียรติศรีชาติ

2548-2552

2004-2008

13. ดร.เยี่ยมชาย ฉัตรแก้ว

2551-2554

2008-2011

14. พล.อ.อ.บุญช่วย สุภรสุข

2554-2556

2011-2013

15. พล.อ.ท.วิโรจน์ ระภาพันธ์

2556-2560

2013-2017

16. คุณสุพัฒน์ ลิมปาภรณ์

2560-2564

2017-2021

17. พล.อ.อ.เรืองวิทย์ ศรีนวลนัด​

2564-ปัจจุบัน

2021-ปัจจุบัน