สัมนาออนไลน์ “การศึกษาแบบทวิภาคีกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษที่ 21”

สมาคมนักเรียนเก่าเยอรมันในพระบรมราชูปถัมภ์ได้จัดสัมนาออนไลน์ในหัวข้อ
“การศึกษาแบบทวิภาคีกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษที่ 21”
ขึ้นในวันที่ 18 กรกฎาคม 2564 โดยมี

ดร. กฤษณพงษ์ กีรติกร
ประธานกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
เป็นองค์ปาฐกถา

ร่วมด้วยวิทยากรอีก 3 ท่าน คือ

ดร. มนูญ ชื่นชม
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชม ไทย-เยอรมัน สระบุรี

ผศ.ดร. สมหมาย ผิวสอาด
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รศ.ดร. วิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
และกรรมการปฏิรูปการศึกษา

โดย ดร.ไพบูลย์ ช่วงทอง ดร.รัฐติการ คำบุศย์ และ คุณวัฒนา ทิพยวรการกูร เป็นผู้ดำเนินการสัมนา
มีผู้เสนใจเข้าร่วมสัมนาทั้งหมด 82 ท่าน

การสัมนานี้สามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง